1. Загальні положення

1.1. Навчально-наукова лабораторія теоретичних основ інформатики (далі − Лабораторія) є структурним навчально-науковим підрозділом кафедри теоретичних основ інформатики факультету інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (далі − Університет).

1.2. Лабораторія у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статутом університету та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують освітньо-наукову діяльність, а також цим Положенням.

1.3. Метою діяльності Лабораторії є:

 • сприяння підвищенню якості підготовки фахівців у сфері використання теоретичних основ інформатики в освіті і науці.
 • отримання нових знань, постановка і вирішення актуальних проблем впровадження теоретичних основ інформатики в освіті і науці;
 • розроблення необхідних для навчального процесу науково-методичних матеріалів відповідно до актуальних та перспективних напрямків навчальних та наукових робіт співробітників, студентів, аспірантів, докторантів Університету.

1.4. Лабораторія здійснює свою діяльність в єдиному комплексі освітньої, наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності Університету.

 1. Завдання і функції Лабораторії

2.1. Організація та проведення лабораторних, практичних занять з дисциплін кафедри на високому науковому, методичному і технічному рівні згідно з діючими робочими навчальними програмами та методичними рекомендаціями.

2.2. Організація, координація та проведення наукових досліджень відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт кафедр факультету та університету.

2.3. Систематичне оновлення навчально-лабораторної бази технічних засобів навчання, комп'ютеризації та інформатизації навчального процесу, а також електронного документообігу на факультеті.

2.4. Облік стану та наявності навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри.

2.5. Здійснення контролю за своєчасним оновленням інформаційного фонду кафедри, поповненням електронної бібліотеки кафедри навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, тестами тощо.

2.6. Організація позааудиторної, самостійної роботи студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання, завдяки чому розвиваються творчі дослідницькі здібності студентів, аспірантів, докторантів.

2.7. Забезпечення індивідуальної роботи викладачів, аспірантів і студентів, консультацій науково-педагогічних працівників.

2.8. Створення належних та ефективних умов на сучасному науково-технічному рівні для проходження підвищення кваліфікації працівників інших навчальних закладів.

2.9. Проведення відповідно до законодавства інструктажів з дотримання правил техніки безпеки на робочих місцях та правил пожежної безпеки.

2.10. Створення на робочих місцях безпечних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства.

 1. Структура і управління Лабораторією

3.1. Структура Лабораторії та її зміни затверджуються ректором Університету.

3.2. Безпосереднє керівництво роботою лабораторії здійснює завідувач Лабораторії, який підпорядковується завідувачу кафедри і несе персональну відповідальність за виконання покладених на лабораторію завдань.

3.3. Завідувач Лабораторії призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора Університету за поданням декана факультету.

3.4. Для забезпечення діяльності Лабораторії, відповідно до обсягів та змісту навчальних дисциплін, з яких проводяться заняття, до складу навчально-допоміжного персоналу лабораторії можуть входити: старший лаборант, лаборант, інженер-програміст тощо.

3.5. Працівники лабораторії виконують свої обов’язки  відповідно до їхніх посадових інструкцій.

3.6. Лабораторія може організовувати роботу із залученням висококваліфікованих консультантів, атестованих наукових та науково-технічних організацій, які працюють за завданнями лабораторії на договірних засадах.

3.7. Лабораторія щорічно звітується про результати навчально-наукової роботи на засіданнях Вченої Ради факультету.

 1. Організація діяльності Лабораторії

4.1. Лабораторія має право:

 • одержувати в установленому порядку всі необхідні для роботи Лабораторії документи Університету та його структурних підрозділів;
 • подавати на розгляд керівництва факультету та Університету пропозиції щодо вдосконалення діяльності Лабораторії.

4.2. Обов’язки Лабораторії:

 • визначати форми, методи та засоби проведення навчальної та навчально-наукової роботи згідно з навчальними планами Університету для підготовки фахівців відповідних спеціальностей;
 • розробляти та впроваджувати програми науково-дослідної діяльності;
 • визначати теми досліджень, науково-дослідних робіт та план роботи Лабораторії.
 1. Майнові відносини та фінансування діяльності Лабораторії

5.1. Фінансування діяльності Лабораторії та її матеріально-технічне забезпечення здійснюється шляхом фінансування із загального та спеціального фондів держбюджету за статтями, передбаченими на навчально-наукову діяльність; за рахунок госпрозрахункових робіт; за рахунок добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, спонсорської допомоги, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5.2. Лабораторія з метою забезпечення своєї діяльності може користуватися приміщеннями, обладнанням, інвентарем та іншим майном кафедри факультету інформатики, що знаходиться на балансі Університету.

 1. Внесення змін до Положення

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться Вченою радою Університету відповідно до законодавства України.

 1. Реорганізація і ліквідація Лабораторії

7.1. Реорганізація або ліквідація Лабораторії здійснюється за рішенням Вченої ради Університету відповідно до законодавства України.

   

WEB-сервіси

gmail mobile 07 535x535 27215629  YouTube logo 2015.svg 57ebbd433df78c690fc6ffa0 unnamed homeHeaderLogoImage uk UA Outlook.com Blog Asset 232x232 gHkOrVkf
   

Наші партнери

sEZWS0m0PlM sEZWS0m0PlM e school     

   
© ALLROUNDER

Вхід