1. Загальні положення

1.1. Підготовче відділення (далі – ПВ) Факультету інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (далі  - Університет) є структурним підрозділом Факультету інформатики Університету. Структура ПВ та її зміни затверджуються ректором Університету.

1.2. У своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету та іншими нормативно – правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Завідувач відділенням здійснює безпосереднє керівництво цим структурним підрозділом і несе персональну відповідальність за виконання покладених на ПВ завдань.

1.4. ПВ діє на підставі ліцензії у сфері освітньої діяльності щодо підготовки до вступу до вищих навчальних закладів та зовнішнього незалежного оцінювання  та на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27.08 2010р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

1.5. ПВ впроваджує разом з іншими структурними підрозділами університету освітні програми, передбачені цим Положенням.

1.6. ПВ співпрацює з іншими навчальними та науковими закладами.

 

  1. Основні напрямки діяльності

2.1. Основними напрямками діяльності ПВ є:

- об’єднання на єдиній навчально – методичній основі всіх форм доуніверситетської підготовки;

- налагодження співпраці із загальноосвітніми навчальними закладами та вищими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації з метою залучення до вступу в Університет кращих учнів за рекомендаціями педагогічних рад навчальних закладів;

- проведення професійної орієнтації серед учнів;

- прийом на ПВ і організація підготовки до вступу в Університет випускників вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації, а також учнів до зовнішнього незалежного оцінювання через систему підготовчих курсів на базі Університету та локальних центрів системи дистанційного навчання Університету;

- розробка рекламних та інформаційних матеріалів.

  1. Організація діяльності ПВ

3.1. Права та обов’язки осіб, що навчаються на ПВ (далі – слухачі),викладачів та співробітників ПВ визначені законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням.

3.2. Слухачі ПВ, які навчаються на відділенні мають право:

 - на отримання освітніх послуг на професійному рівні;

 - своєчасно отримувати завдання і консультації з фахівцями;

 - отримувати інформацію про умови прийому до відділення, порядок проведення занять терміни навчання й вимоги до слухачів;

 - користуватися навчальними приміщеннями, обладнанням та іншими засобами навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.

3.3.Слухачі підготовчого відділення зобов’язані:

 - своєчасно і систематично відвідувати заняття;

 - в повному обсязі виконувати завдання, які передбачені навчальними планами і програмами;

 - своєчасно вносити оплату за навчання відповідно до умов договору;

 - дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Унівеститету.

3.4. Випускники ПВ користуються перевагами при вступі до Університету, які визначені в Умовах прийому до вищих навчальних закладів України Правилами прийому до НПУ на відповідний рік.

  1. Організація навчального процесу на ПВ

4.1. Навчальний процес та його навчально – методичну підтримку забезпечує кафедра інноваційних технологій викладання загальноосвітніх дисциплін Факультету інформатики Університету (далі – Кафедра).

4.2. Навчання на ПВ проводять викладачі кафедри. Уразі потреби до навчального процесу можуть бути залучені викладачі інших факультетів Університету, а також інших навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів за рекомендаціями керівництва за місцем основної роботи.

4.3. Навчальний процес на курсах з підготовки до ЗНО здійснюється за програмами зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти. Підготовку робочих навчальних програм у визначені терміни забезпечує кафедра, які затверджуються в установленому порядку.

4.4. На курсах проводиться  підготовка за усіма навчальними предметами, що винесені на зовнішнє незалежне оцінювання якості знань, а також підготовки до вступних іспитів в Університет.

4.5. Навчальний процес організовується згідно навчального плану, навчальних програм, робочих навчальних програм, графіку навчального процесу, розкладу занять.

4.6. Навчальний час слухача визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення освітньої послуги у сфері вищої освіти з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади згідно з навчальним планом.

4.7. Навчальний час слухача розділяється на аудиторну та самостійну роботу. Заняття  проводиться без перерви і становить 80 хвилин. Між заняттями обов’язково оголошується перерва тривалістю не менше 10 хвилин.

4.8  Групи  ПВ для проведення занять формуються по мірі зарахування слухачів. Враховуючи рентабельність, група вважається відкритою, якщо в ній налічується не менше 7 осіб, та доповнюється протягом навчального року.

4.9. Навчання на підготовчих курсах здійснюється за денною, заочною та очно – дистанційною формою навчання.

  1. Порядок зарахування на ПВ

5.1. ПВ визначає графік прийому заяв і термін навчання слухачів.

5.2. На підготовчі курси зараховуються особи, які мають загальну середню освіту, учні випускних класів системи загальної середньої освіти.

5.3. Для зарахування на підготовчі курси слухачі подають наступні документи:

 - заяву встановленого зразка на ім’я ректора Університету;

 - копії 1,2,11 сторінок паспорта одного з батьків (опікунів, інших членів родини, які відповідають за дитину);

 - копія паспорта і додатка (для осіб, які за віком не мають паспорта – свідоцтво про народження);

 - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

 - довідку з загальноосвітнього закладу або копію документа про його закінчення;

 - кольорову фотокартку розміром 3х4 см;

 - квитанцію про оплату вартості навчання на підготовчих курсах.

5.4. Зарахування до складу слухачів підготовчих курсів здійснюється відповідним наказом ректора Університету після надходження коштів за навчання на розрахунковий рахунок Університету.

  1. Майнові відносини та фінансування діяльності ПВ

6.1. Фінансування діяльності ПВ та його матеріально-технічне забезпечення здійснюється шляхом фінансування зі спеціального фонду держбюджету, за рахунок коштів отриманих від надання ПВІГ освітніх послуг (згідно постанови КМУ від 27.08.2010 р. № 796), добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, спонсорської допомоги, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

6.2 ПВ з метою забезпечення своєї діяльності користується приміщеннями, обладнанням, інвентарем та іншим майном Університету, переданим у користування Факультету інформатики відповідно до чинного законодавства України.

6.3 Вартість навчання на ПВ встановлюється відповідно до чинного законодавства та згідно затвердженого кошторису.

  1. Реорганізація і ліквідація ПВ

7.1. Реорганізація або ліквідація ПВ проводиться за рішенням Вченої ради Університету відповідно до чинного законодавства України.

  1. Внесення змін до положення

8.1. Зміни та доповнення до цього положення вносяться Вченою радою Університету відповідно до чинного законодавства України.

   

WEB-сервіси

gmail mobile 07 535x535 27215629  YouTube logo 2015.svg 57ebbd433df78c690fc6ffa0 unnamed homeHeaderLogoImage uk UA Outlook.com Blog Asset 232x232 gHkOrVkf
   

Наші партнери

sEZWS0m0PlM sEZWS0m0PlM e school     

   
© ALLROUNDER

Вхід